Αξιοποίηση Νέας Γνώσης

Υπηρεσιες
  • Προσδιορισμός προϊόντος και επιχειρηματικού μοντέλου

  • Επιχειρηματική ευφυΐα και διερεύνηση αγορών

  • Υποστήριξη επίτευξης τεχνολογικής ωριμότητας

  • Συμβουλευτική για κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)

  • Υποστήριξη για αξιοποίηση τεχνολογίας μέσω άδειας χρήσης

  • Υποστήριξη για την δημιουργία τεχνοβλαστών

  • Καθοδήγηση ανάπτυξης επιχειρηματικής καινοτομίας

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας