Προσέλκυση χρηματοδότησης

Υπηρεσιες
  • Πληροφόρηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική για δημόσια (εθνικά και ευρωπαϊκά) χρηματοδοτικά εργαλεία.

  • Κατάρτιση κι επιμόρφωση ερευνητών για κατάθεση ανταγωνιστικών προτάσεων έργων.

  • Αναζήτηση εταίρων και υποστήριξη στη διαμόρφωση ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση

  • Ανάπτυξη ευκαιριών συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς

  • Διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα

  • Υποστήριξη και προετοιμασία για προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας